Thursday, December 19, 2013

የወሊድ መቆጣጠሪና ክትባት የአማራ የዘር ማጥፋት መሳሪያዎች !!!


የወሊድ መቆጣጠሪና ክትባት የአማራ የዘር ማጥፋት መሳሪያዎች !!! የየትኛውም ሀገር ሰው ለአማራው ተብሎ በፋሽስቶቹ ናዚ-ወያኔ ጭራቆች በተከለለው ቦታ የተንቀሳቀሰ የሚተዘበው ነገር ከየትኛው ክልል በተለየ መልኩ በብዛትም ሆነ በአይነት የወሊድ መቆጣጠሪያ እንክብሎችና ክትባቶች ተሰራጭተው ይገኛሉ ፡፡አብዛኛቹ በዚህ ክልል የሚሰራጩ እነዚህ መዳሃኔቶች በባህሪያቸው የሰውን ልጅ እንዳይወልድ የሚደርጉ እና ይህም ሆን ተብሎ ከበረሃ ጀምሮ ፋሽስቶቹ የናዚ-ወያኔ ጭራቆች አማራውን ለማጥፋት ከቀየሱት ስትራቴጂ እንዱ ነው ፡፡ከዚህ በተጨማሪ ለበሽታ ክትባት በሚል ሽፋን አንደ ቴታነስ ፣ትራኮማ ማከላከያ የሉ መድሄኔቶች ሴቶች ከብልታቸው ፈሳሽ በብዛት እንዲፈሳቸው በማድረግ ሴቶችን አምክነዋል፡፡ ለዚህ ማስረጃ በአማራ ክልል ሰሜን ሸዋ ፣ምስራቅ ጎጃም ደቡብ ወሎያለው ህብረተሰብ ላይ በተደረገ ጥናት ተጨባጭ ማስረጃዎችን ማግኛት ተችሏል፡፡ከዚሁ ጋር በተያያዘ ወንዶችን የማምከን ስራ በይፋ የወንዶችን የዘር ማስተላለፊያ ትቦ የመቁረጥ ትግባር/vascotomy/ በዚሁ ክልል ተሰርጠዋል በስፋት እየተሰራም ይገኛል፡፡የዚህ የዘር ማጥፋት ወንጅል ስልት ተሳክቶላቸው፣ ፋሽስቶቹ የወያኔ ጭራቆች እራሳቸው ያመኑት በ2007 እ.አ.አ. በተደረገ ቆጠራ የአማራው ህዝብ ቁጥር በ2.4 ሚሊዮን ቀንሷል፡፡ለፋሽስቱ ናዚ-ወያኔ ጭራቆች አማራን የማጥፋት ስትራቴጂ ተገዢ በመሆን ቅጥረኛው ብአዴን ተብዬው ለሆዳቸው ያደሩ ካድሬዎች ስብስብ አና በማራ ስም እረሳቸውን የደበቁ የፍስቶቹ ናዚ-ወያኔ ጭራቆች ያሉበት ተኩላ ድርጅት አማረውን በማደን አውሬዎቹ ፋሽስቶቹ ናዚ-ወያኔ መንጋጋ በማቅረብ ላይ ይገኛል ፡፡ይህ ሁሉ ሲደረግ የአማራው ህዝብ ፣በተለይ ወጣቱ ትውልድ ፣በጭራቆቹ ካድሬ የውሸት ፕሮፖጋንዳ ደንዝዞ እራሱን ለማጥፋት ተባባሪ መሆኑ በጣም የሚያስገርም ነው፡፡ስለሆነም ህብረተሰቡን በማነቃት ከፈጽሞ ፅፋት መተደግ የማንኛውም ኢትዮጵያዊ ኃላፊነት ነው::
የወሊድ መቆጣጠሪና ክትባት የአማራ የዘር ማጥፋት መሳሪያዎች !!! የየትኛውም ሀገር ሰው ለአማራው ተብሎ በፋሽስቶቹ ናዚ-ወያኔ ጭራቆች በተከለለው ቦታ የተንቀሳቀሰ የሚተዘበው ነገር ከየትኛው ክልል በተለየ መልኩ በብዛትም ሆነ በአይነት የወሊድ መቆጣጠሪያ እንክብሎችና ክትባቶች ተሰራጭተው ይገኛሉ ፡፡

አብዛኛቹ በዚህ ክልል የሚሰራጩ እነዚህ መዳሃኔቶች በባህሪያቸው የሰውን ልጅ እንዳይወልድ የሚደርጉ እና ይህም ሆን ተብሎ ከበረሃ ጀምሮ ፋሽስቶቹ የናዚ-ወያኔ ጭራቆች አማራውን ለማጥፋት ከቀየሱት ስትራቴጂ እንዱ ነው ፡፡

ከዚህ በተጨማሪ ለበሽታ ክትባት በሚል ሽፋን አንደ ቴታነስ ፣ትራኮማ ማከላከያ የሉ መድሄኔቶች ሴቶች ከብልታቸው ፈሳሽ በብዛት እንዲፈሳቸው በማድረግ ሴቶችን አምክነዋል፡፡ 
ለዚህ ማስረጃ በአማራ ክልል ሰሜን ሸዋ ፣ምስራቅ ጎጃም ደቡብ ወሎያለው ህብረተሰብ ላይ በተደረገ ጥናት ተጨባጭ ማስረጃዎችን ማግኛት ተችሏል፡፡

ከዚሁ ጋር በተያያዘ ወንዶችን የማምከን ስራ በይፋ የወንዶችን የዘር ማስተላለፊያ ትቦ የመቁረጥ ትግባር/vascotomy/ በዚሁ ክልል ተሰርጠዋል በስፋት እየተሰራም ይገኛል፡፡

የዚህ የዘር ማጥፋት ወንጅል ስልት ተሳክቶላቸው፣ ፋሽስቶቹ የወያኔ ጭራቆች እራሳቸው ያመኑት በ2007 እ.አ.አ. በተደረገ ቆጠራ የአማራው ህዝብ ቁጥር በ2.4 ሚሊዮን ቀንሷል፡፡

ለፋሽስቱ ናዚ-ወያኔ ጭራቆች አማራን የማጥፋት ስትራቴጂ ተገዢ በመሆን ቅጥረኛው ብአዴን ተብዬው ለሆዳቸው ያደሩ ካድሬዎች ስብስብ አና በማራ ስም እረሳቸውን የደበቁ የፍስቶቹ ናዚ-ወያኔ ጭራቆች ያሉበት ተኩላ ድርጅት አማረውን በማደን አውሬዎቹ ፋሽስቶቹ ናዚ-ወያኔ መንጋጋ በማቅረብ ላይ ይገኛል 

ይህ ሁሉ ሲደረግ የአማራው ህዝብ ፣በተለይ ወጣቱ ትውልድ ፣በጭራቆቹ ካድሬ የውሸት ፕሮፖጋንዳ ደንዝዞ እራሱን ለማጥፋት ተባባሪ መሆኑ በጣም የሚያስገርም ነው፡፡
ስለሆነም ህብረተሰቡን በማነቃት ከፈጽሞ ፅፋት መተደግ የማንኛውም ኢትዮጵያዊ ኃላፊነት ነው::

No comments:

Post a Comment