Sunday, November 3, 2013

ኢትዮጵያዊያን ስደተኞች ወደጣሊያን ሊሄዱ ሲሉ ጀልባቸው ከምንገድ ተበልሽቶባቸው በቱኒዚያ ባህር ሃይል ነብስ አድን ተደርጎላቸው በቱንዝያ ካምፕ ያለምንም እርዳታና ስራ በችግር ለይ ሁነው የሰሚያለህ በማለት ላይ ናቸው።

No comments:

Post a Comment